หมายเลขโทรศัพท์  
ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
   

กองวิชาการและแผนงาน


 1. กองวิชาการและแผนงาน แบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายและงานต่าง ๆ ดังนี้
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • ควบคุมและรับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลทุกระดับ
  • งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง
  • งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
  • งานจัดทำเรียบเรียงยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
  • งานจัดทำ เรียบเรียงและกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาสามปีและแผนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
  • งานจัดทำแผนดำเนินงานของเทศบาล
  • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  • งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
  • งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
  • งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
  • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  • งานศึกษาหาฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
  • งานดูแลเว็ปไซต์ของเทศบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  • ควบคุมและรับผิดชอบงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  • งานควบคุมการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาลูกจ้างงานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  • งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
  • งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
  • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนหรือปัญหาข้อขัดข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบการปฏิบัติ งานให้เหมาะสมและประชาสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
  • งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
  • งานสารสนเทศ
  • งานด้านศิลป์ เช่น ออกแบบ เขียนภาพประกอบคำบรรยายและภาพโฆษณา รวมทั้งป้ายโฆษณาเชิญชวน ป้ายกิจกรรมต่าง ๆ ป้ายตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ เขียนโปสเตอร์ แผนภูมิแสดงข้อมูลทางสถิติ ภาพแสดงกิจกรรมและผลงานของหน่วยงานและเขียนประกาศนียบัตร
  • งานออกแบบปกหนังสือ เอกสารต่าง ๆ เขียนภาพ ประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อทำแม่พิมพ์
  • ควบคุมงานติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในงานกิจการเทศบาล งานประเพณี งานรัฐพิธี รวมทั้งตามงานที่ประชาชนร้องขอ
  • ควบคุมงานติดตั้งป้ายต่าง ๆ ของเทศบาล
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ควบคุมการใช้และควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
  • จัดทำข่าวและการกระจายเสียงของเทศบาล
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานนิติการ
  • ควบคุมและรับผิดชอบงานนิติการ
  • งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินัจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  • งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
  • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
  • งานจัดทำนิติกรรมรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  • อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  งานธุรการ
  • งานสารบรรณ รับ – ส่งหนังสือ และโต้ตอบหนังสือราชการ
  • ควบคุมกำกับดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน รวมทั้งการจัดทำทะเบียน การบำรุงรักษา การใช้รวมทั้งการจำหน่ายทรัพย์สิน
  • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
  • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานจัดพิมพ์หนังสือ จัดทำประกาศ คำสั่ง ของกองวิชาการและแผนงาน
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาหรือผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน
  • งานควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
  • เบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของกองวิชาการและแผนงาน
  • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
  • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  • จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน / โอนเงิน / แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองวิชาการและแผนงาน
  • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 

 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .