พันธกิจ/วิสัยทัศน์

 

"มุ่งพัฒนา สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกด้านบนพื้นฐานความสมดุลพอดี"

 

 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373