นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ  "รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ"


      ด้วยกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยพลังต้นทุนชีวิต ภายใต้โครงการปาฏิหารย์แห่งชีวิต  (Miracle of Life) ในประดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้แนวคิด  "ต้นทุนชีวิต...การให้เพื่อสังคม"  เพื่อให้เด็กและเยาวชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังให้รู้จักการเป็น  "ผู้ให้"  อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
       ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย  จึงได้ขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์  ภายใต้การดูแลของนายสมชาติ  ลิมปะพันธุ์  นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก  เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการจำนวน 20 คน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  และภายหลังการอบรมนักเรียนต้องเขียนโครงการภายใต้แนวคิด  "ต้นทุนชีวิต...การให้เพื่อสังคม"  เพื่อส่งเข้าประกวดระดับจังหวัด  ผลปรากฎว่าโครงการ "ภูมิปัญญา กล้วย กล้วย ช่วยชุมชน"  ของนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ  "รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด"  และได้ดำเนินโครงการโดยได้งบประมาณจากกองหนึ่งใจ...เดียวกัน จำนวน 30,000 บาท  ในวันที่ 10 ก.ย. 2555
      โดยขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการฯ  ได้เน้นที่ตัวของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาพลังต้นทุนชีวิตทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่ พลังตัวตน  พลังครอบครัว  พลังเพื่อนและกิจกรรม  พลังสร้างปัญญา  และพลังชุมชน  และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้ ทำประโยชน์ให้แก่สังคม  ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง  ตลอดจน ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และคนในชุมชนก็เห็นคุณค่าของเยาวชนด้วย
      จากผลงานและกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนได้ทำขึ้นในโครงการ  ส่งผลให้โครงการ "ภูมิปัญญา กล้วย กล้วย ช่วยชุมชน" ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ  "รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ"  จากการคัดเลือกจากโรงเรียนทั้งหมด 20 จังหวัดทั่วประเทศ  ได้รับโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ในวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

                 

 
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373