ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 


    นายทองพูล  รู้สมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์  ได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในโครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ปฏิบติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  “กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ”  ที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ได้รับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 

                         
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373