หมายเลขโทรศัพท์  
ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
   
สวัสดิการสังคม


หน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

             1.   งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
             2.   งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
             3.   งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ
             4.   งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
             5.   งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
             6.   งานสำรวจวิจัยภาพปัญหาสังคมต่างๆ
             7.   งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
             8.   งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
             9.   งานให้คำปรึกษาในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
            10.  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อนต่างๆ
            11.  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
            12.  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
            13.  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวันทุนการศึกษา ฯลฯ
            14.  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย
            15.  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
            16.  งานให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ
            17.  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
            18.  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
            19.  งานจัดระเบียบชุมชน
            20.  งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
            21.  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน เช่น ฝึกอาชีพ
            22.  งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
            23.  งานสารบรรณ
            24.  งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
            25.  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
            26.  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
            27.  งานรักษาความสะดวกและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
            28.  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
            29.  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
            30.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่พนักงานลูกจ้าง
            31.  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
            32.  งานจัดทำพัสดุของกอง
            33.  งานควบคุมจัดทำทะเบียนพัสดุของกอง
            34.  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
            35.  งานจัดทำงบประมาณของกอง
 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวัสดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .