การดำเนินการก่อสร้างและขยายถนนในชุมชนพร้อมปรับภูมิทัศน์ และติดตั้งป้ายทั้ง 11 ชุมชน


    กองช่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้ดำเนินการก่อสร้าง ขยายถนน และติดตั้งป้ายซอยในชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน ภายในเขตเทศบาล เืพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้สัญจรของพี่น้องชาวชุมชน  

   ส่วนการก่อสร้างศูนย์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2555 นี้   และนอกจากนี้ทางเทศบาลฯ ยังได้จัดทำโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  โดยปูหญ้าบริเวณถนนหน้าเมือง หน้าสำนักงานเทศบาลฯ และศาลจังหวัดสวรรคโลก ตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองน่าอยู่ และยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอีกด้วย 
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373