หมายเลขโทรศัพท์  

ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม

   
สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วยงานทั้งหมด 5 แผนก คือ

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • งานสารบรรณของเทศบาล
  • งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดอุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
  • งานเลขานุการและงานประชุมสภาพเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
  • งานสาธารณสุขของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
  • งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
  • งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
  • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
  • งานแจ้งมติ อ.ก.ท. วิสามัญ อ.ก.ท. จังหวัด อ.ก.ท.เทศบาล ให้กองหรือฝ่ายต่างๆ ทราบ

งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและควบคุมจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาพ เทศบาล พนักงานและลูกจ้าง ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง พัฒนาบุคลากรการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งาน สวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง ควบคุมการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนราษฎร์

หน้าที่รับผิดชอบ งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งที่อยู่ การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร การรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร การกำหนดหมายเลขประจำบ้าน การเพิ่มชื่อบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัวใหญ่ คือผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวใหญ่ จะติดต่องานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ขอเชิญติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบัวใหญ่ งานทะเบียนราษฎร ซึ่งให้บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ขอเลขที่บ้าน แจ้งรื้อถอนบ้าน

การติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก
(คลิก)

 

 

 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
 

 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .