มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555


    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ... นายสมชาติ  ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรี  มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้มีนักเรียนที่แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยคว้ารางวัลหลายประเภท ดังนี้
-การประกวดแกะสลักผักและผลไม้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6         ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่          1-3         ได้รับรางวัล  ชนะเสิศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6          ได้รับรางวัล  ชนะเลิศ
-การประกวดการประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6          ได้รับรางวัล   ชนะเลิศ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่          1-3           ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2
-การประกวดการประดิษฐ์ร้อยมาลัย
ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6           ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษาปีที่           1-3          ได้รับรางวัล  รองชนะเสิศอันดับ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4-6            ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1
-การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                 ได้รับรางวัล  ชมเชย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ได้รับรางวัล  ชมเชย
และ นางทวีพร กระชั้น                             ได้รับรางวัล   ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373