โครงการภูมิปัญญา กล้วย กล้วย ช่วยชุมชน
ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชาติ (Miracle of Life)


    เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปาฏิหาริย์แห่งชาติ เนื่องด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดสุโขทัย ในการจัดทำโครงการภูมิปัญญา กล้วย กล้วย ช่วยชุมชน ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชาติ (Miracle of Life) ในพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมอบรมของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้านจากชุมชนทั้ง 11 ชุมชน เพื่อรับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของธรรมชาติและประโยชน์ของกล้วยตานี ให้ผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปใช้ได้จริง   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373