ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลกทุกวันศุกร์


      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อท เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยการควบคุมของ นายสมเกียรติ์  ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรี ทำการกวาดล้างตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก และลอกท่อระบายน้ำ และบริเวณรอบตลาดทุกวันศุกร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน และยกระดับมาตรฐานตลาดสดให้มีความสะอาดน่าซื้อ   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373