หมายเลขโทรศัพท์  
ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
   

กองช่าง

กองช่าง แบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็นดังนี้
 1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานสาธารณของกอง
  • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ
  • งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
  • งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางราชการ
  • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  • งานจัดทำฎีกาและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินต่างๆ ของกองช่าง และปฏิบัติให้ถูกต้องตามงบประมาณรายจ่ายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
  • งานด้านการบริหารบุคคล และงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของสำนักงาน
  • งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  • งานสวัสดิการของกอง
  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • ทำหน้าที่บริหารงาน งานแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
  • ตรวจสอบโครงการ การออกแบบ เขียนแบบ การจัดทำประมาณการ ตลอดจนข้อมูลทางด้านวิศวกรรม ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำแผน 5 ปี แผนพัฒนาประจำปี งานประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนภารกิจของงานวิศวกรรม
  • งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานแบบแปลนก่อสร้าง และขออนุญาต
  • งานสำรวจข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
  • งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
  • งานควบคุมอาคารด้านวิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
  • งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  • งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  • งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
  • สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม ประมาณการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทำประมาณ รายจ่ายประจำปี และเพื่อทำการก่อสร้าง
  • วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  • ประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
  • งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม งานผังเมือง การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 4. งานโยธาประกอบด้วย งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  • งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
  • งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
  • งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า
  • งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
  • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
  • งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  • งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
  • งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
  • งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
  • งานประมาณการ
  • งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ
  • งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
  • งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม
  • งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  • งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่างๆ
  • งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ
  • งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ
  • งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
  • งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
  • งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
  • งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
  • งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
  • งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 

 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .