ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสวรรคโลก

  262. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  261. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  260. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  259. เรื่องขายขยะรีไซเคิืล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 6)
  258. เรื่องประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  257. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอ (E-Auction) จ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  256. เรื่องยกเลิกการประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
  255. เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  254. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ (E-Auction) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
 

253. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

  252. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 6)
  251. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  250. เรื่องปะรกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
  249. เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซึ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
  248. เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  247. เรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  246. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ครั้งที่2)
  245. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่3)
  244. เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศโครงการจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ครั้งที่2)
  243. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาจำนวน 2 โครงการ
  242. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา
  241. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา
  240. เรื่องประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  239. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
  238. เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  237. เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  236. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา
  235. เรื่องขายยางรถยนต์เก่า โดยวิธีตกลงราคา
  234. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก (หลังเก่า)
  233. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา
  232. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  231. เรื่องประมูลซื้อโครงการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  230. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่5)
  229. เรื่องประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  228. เรื่องประกาศคระกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  227. เรื่องประกาศคระกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  226. เรื่องรายชื่อผุ้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จ้างเหมาเอกชน ดำเนินการบริหารจัดการ
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  225. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน 5 โครงการ
  224. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  223. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่4) (ขยะรีไซเคิล ครั้งที่2, ครั้งที่3 , และครั้งที่ 4)
 

222. เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ร้านค้าชุมชนโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

  221. เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล
  220. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ร้านค้าชุมชน
  219. เรื่องประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auctiom)
  218. เรื่องประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auctiom)
 

217. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction) โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับ
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

  216. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  215. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 3)
  214. เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  213. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  212. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 2)
  211. เรื่องขายขยะรีไซเคิล โดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 2)
  211. เรื่องประมูลซื้อโครงการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  211. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  211. เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติดารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  211. เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  211. เรื่องยกเลิกการประมูลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก
ลงวันที่ 11 เมษายน 2559
  211. เรื่องยกเลิกการประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลกจำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามประกาศ
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559
  211. เรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  211. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  211. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  210. เรื่องประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
 

209. เรื่องประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมตลาดสด เทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 2 โครงการ

  208. เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
 

207. เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

  206. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  205. เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  204. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  203. เรื่องสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนสายแปด
  202. เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโีรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  201. เรื่องประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  200. เรื่องประมูลโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  199. เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
  198. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่2)
  197. เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  196. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
 

195. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

  194. เรื่องประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
  193. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV))
  192. เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV))
  191. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  190. เรื่องประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ครั้งที่ 2
  189. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV))
  188. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
  187. เรื่องยกเลิกการประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก แบบครบวงจรของเทศบาลเืมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ตามประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก ลงวันที่ 30 กันยายน 2558
  186. เรื่องประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (ครั้งที่ 2)
  185. เรื่องประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนจำนวน 2 สาย โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  184. เรื่องขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 1 รายการ
  183. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
  182. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ริมแม่น้ำยม
ฝั่งตะวันออกช่วงตั้งแต่บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ 3 ขึ้นไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณบ้านพักหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก
  181. เรื่องประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  180. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)
  179. เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดุริยางค์) ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  178. เรื่องรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กเมทัลชีลและรางระบายน้ำ คลุมสนามหน้าอาคาร 511
  177. เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  176. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  175. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  174. เรื่องประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  173. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลสวัสติการาม
  172. เรื่องประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  171. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 2 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
  170. เรื่องสอบราคาซื้อโทรทัศน์ LED 42 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ให้กับโรงเีรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  169. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคาราม
  168. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  167. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  166. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
 

165. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและอาคารพัสดุโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม

  164. เรื่องสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
  163. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารเรียน จำนวน 6 ห้อง โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  162. เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนประชาสงเคราะห์ ตั้งแต่บริเวณโรงรับจำนำุถึงบริเวณสวนสุขภาพฯ
  161. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาติดต่อการจัดหาแสดงลิเกกระต่ายขาวดาวรุ่ง พร้อมคณะ
  160. เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการสอน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  159. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารเลี้ยงเยาวชน ครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่งานค่ายเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  158. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  157. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  156. เรื่องประมูลจ้างเหมาติดต่อการจัดหาศิลปิน นักร้อง เพื่อแสดงในงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2558
  155. เรื่องประมูลจ้างเหมาเอกชนดำเิินินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยใช้วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  154. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 2 โครงการ
  153. เรื่องโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  152. เรื่องสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำเลียบน้ำยมฝั่งตะวันตกตั้งแต่บริเวณหน้าวัดสวรรคาราม ไปทางทิศใต้ ถึงบริเวณบ้านครูอิ่มศรี
  151. เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
  150. เรื่องยกเลิกประกาศสอบจ้างเหมา โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  149. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาลูกจ้างต่างประเทศ ตามโครงการเตรียมภาษาสู่อาเซียน
  148. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมุลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  147. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 2 โครงการ
  146. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสุขานักเรียนชั้นเดียว 10 ห้อง ร.ร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  145. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าข่อย 1
  144. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสติการาม
  143. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  142. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  141. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวรรคาราม
  140. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  139. เรื่องเพิ่มเติมข้อความในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 7/2557 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557
  138. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายแสดงเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  137. เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือ เพื่อใช้โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (โรงเรียน SBMLD ดีเด่น)
        ของโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  136. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
  135. เรื่องสอบราคาประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  134. เรื่องสอบราคาประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  133. เรื่องสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน,วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  132. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารอนุบาลโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์(ครั้งที่2)
  131. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 4 โครงการ
  130. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารตึกแถวเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 14 คูหา ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก
         โดยวิธีประมูลด้วยระบบคอมพิวเาตอร์ (E-Aution)
  129. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิดจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลดำริ 2 บริเวณหน้าประปาเก่า
  128. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ
  127. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนหลวงพ่อเจ้า ข้าวบ้านนายสมิต จางพาณิชย์
  126. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยพร้อมมิตร
  125. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างป้ายสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  124. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนน ค.ส.ล.ถนนสวัสติการาม
  123. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  122. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัใดุอุปกรณ์ เพื่อใช้จัดทำเวทีการแสดงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
  121. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมา โครงการอาคารอนุบาลและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 6 โครงการ
  120. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิืทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงศาลหลักเมือง
  119. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 5 โครงการ
  118. เรื่องสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  117. เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  116. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้่างรั้วคอนกรีตบล็อก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (ฝั่งมัธยม)
  115. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้่างอาคารจอดรถเครื่องจักรกล
  114. เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้กับ ศพด.ในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก โครงการที่ 1 เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
  113. เรื่องสอบราคาซื้อลูกรัง จำนวน 1,000 ลบ.ม.
  112. เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  111. เรื่องสอบราคาเจ้าเหมา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน 8 โครงการ
  110. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
  110. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
  109. เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
  108. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
  107. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  106. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  105. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  104. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวรรคาราม
  103. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  102. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  101. เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  100. เรื่องสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลียบทางรถไฟข้างบ้านเลขที่ 94/4
  99. เรื่อง ยกเลิำกประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 ชุด
  98. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 ชุด ครั้งที่ 2
  97. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นประชาชนอาเซียน สำหรับนักเรียนและชุมชน
  96. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 ชุด
  95. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดทำเวทีการแสดงในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
  94. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  93. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน จำนวน 4 โครงการ
  92. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
  91. เรื่อง สอบราคาซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาพร้อมมีหูจับ สีดำ ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2,300 ใบ
  90. เรื่อง สอบราคาซื้อเสื้อกันหนาวตามโครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2556
  89. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวรรคาราม
  88. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  87. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  86. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  85. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างวัดป่าข่อย และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ำ ถนนศิริวัฒน์
  84. เรื่อง สอบราคาสอบราคาซื้อ ลูกรัง จำนวน 1,000 ลบ.ม.
  83. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชาสรรค์ ข้างบ้านเลขที่ 149/28 และโครงการก่ออสร้างถนน ค.ส.ล.
            ซอยแยกถนนเลียบทางรถไฟ ข้างบ้านเลขที่ 64 ถึง บ้านเลขที่ 62
  82. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  81. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  80. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  79. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
  78. เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  77. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 5 ศูนย์
  76. เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  75. เรื่อง สอบราคาซื้อเสื้อ หมวก ผ้าพันคอ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
  74. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน
  73. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
  72. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555
  71. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ...2
  70. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ...1
  69. เรื่องประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์...2
  68. เรื่องประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์...1
  67. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  66. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  65. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  64. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
  63. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ...1 ...2
  62. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 10 รายการ ...1 ...2
  61. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 37 รายการ
  ้้61. เรื่อง สอบราคาซื้อลูกรัง จำนวน 1,500 ลบ.ม.
  60. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง.
  59. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวรรคาราม
  58. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสติการาม
  57. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  .656. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  ..655. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ...1 ...2
  ..654. เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  ..653. เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  .652. เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
  ..651. เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2553
  ..650. เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2553
  . 49. เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ. 2556 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
  .. 48. เรื่อง    ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2554
  .. 47. เรื่อง    ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2554
  .. 46. เรือง ให้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2554
  645. เรื่อง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระบะ 4 ล้อ ไทยทำ "อีแต๋น" จำนวน 2 คัน) ครั้งที่ 3
  44. เรื่อง ประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ...1 ...2
  ..643. เรื่อง    โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ...1 ...2
  ..642. เรื่อง    ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ ๔ ล้อ ไทยทำ (อีแต๋น)
  ...641. เรื่อง    สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  ...640. ยกเลิกการประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลหลักเมืองสวรรคโลก ระยะที่2 (งานสถาปัตยกรรม) ครังที่ 2
  ...639.ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลหลักเมืองสวรรคโลก ระยะที่ 2 (งานสถาปัตยกรรม) ครั้งที่ 3
  ...638. ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสติการาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
  ...637. ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ 4 ล้อ ไทยทำ (อีแต๋น)
  ... 36. ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ยกเลิกการประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ศาลหลักเมืองสวรรคโลก ระยะที่ 2 (งานสถาปัตยกรรม) ...2 ...3 ...4
  ...635. ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลหลักเมืองสวรรคโลก ระยะที่ 2 (งานสถาปัตยกรรม)
  ...634. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างศาลหลักเมืองสวรรคโลก ระยะที่ 2 (งานสถาปัตยกรรม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ต่อ ...1
  ..6 33. สอบราคาซื้อทรายถม จำนวน 2,500 ลบ.ม.
  ...632. วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม 2554
  ... .31.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก ...1 ...2 ...3 ...4 ...5 ...6
  .. . 30. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย ...1 ...2
  .... . 29. โครงการ "ทัวร์สุขภาพ พัฒนาจิต คิดย้อนอดีต สวรรคโลกบ้านเรา"
  .. . 28.วันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2554)
  ... . 27.แนะนำหนังสือน่าอ่าน...(โดย...งานประชาสัมพันธ์)
  ... . 26.สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ปี 2554
  .. . 25. ผลการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เอ็มสปอท-เทศบาลเมืองสวรรคโลก คัพ 2011"
  .... . 24.สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  .... . 23.สอบราคารถยนต์กระบะ 4 ล้อไทยทำ (อีแต๋น)
  .... . 22.รับสมัครนักเีรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรโลก....1....2....3
  .... . 21.โครงการต่อเติมห้องประชุมกองการศึกษา....1.....2
  .... . 20.บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลสวรรคโลก .....1.....2.....3.....4....5.....6
  .... ..19. ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2554
  .... . 18. ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2554
  .... . 17.ให้ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2554
  .... . 16.สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  ...... 15.สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
  ....... 14.สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวรรคาราม
  ....... 13.สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  ....... 12.สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ...... .11.แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 5/2554 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ......1 ......2
  .... ...10.แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 3/2554 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
  .. . .. . 9.สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ 4 ล้อ ไทยทำ (อีแต๋น)
  ... .. .. 8.สอบราคาซื้อชุดวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
 
  . ........7.สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ....1.....2
  ......... 6.สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม
  ..........5 .สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
  ..........4 .ประมูลจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction).....1......2
  ..... ....3. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
  ..........2. จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
  ..........1. สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์....1.....2
 

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373