ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม

<<<<ข่าวประชาสัมพันธ์>>>>

ปรกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง   อ่านต่อ 1

‎โครงการชุมชน วัด อนามัยดูแลผู้สูงวัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2555    อ่านต่อ...

การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  อ่านต่อ 1

‎กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

โครงการ "สุโขทัย : เมืองประวัติศาสตร์ ปลอดบุหรี่ 2555"  อ่านต่อ 1 ,อ่านต่อ 2

‎พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับสุดยอดคุณแม่ดีเด่น   อ่านต่อ...

อำเภอสวรรคโลกจัดกิรกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

‎กองสาธารณสุขฯ ออกปฏิบัติงานขุด ควัก ล้างท่อระบายน้ำที่ตลาดสดเทศบาล   อ่านต่อ...

พิธีเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

‎การประชุมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก    อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง   อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2555    อ่านต่อ...

โครงการอบรม อย.น้อย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก    อ่านต่อ...

การอบรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคระบาด มือ เท้า ปาก    อ่านต่อ...

โครงการฝึกอบรมการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย์    อ่านต่อ...

กองสาธารณสุขฯ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล    อ่านต่อ...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี 2555 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์    อ่านต่อ...

ประชุมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก    อ่านต่อ...

นายเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกเป็นประธานเปิดงานกีฬา กศน.    อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกตกแต่งต้นไม้ในเขตเทศบาล    อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกออกรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก    อ่านต่อ...

พิธีทำบุญฉลองสะพานสวรรค์วรนายกรำลึก    อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกให้โอวาทนักเรียนก่อนไปแข่งขันทางวิชาการที่จังหวัดแพร่ อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกนำต้นสักทองไปโรงกลึงที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย    อ่านต่อ...

พนักงานเทศบาลฯ รับการอบรมและตรวจสุขภาพสำหรับผู้ประกันตน  
อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน   อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ   อ่านต่อ...

ยกเสาเอกตึกผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลสวรรคโลก   อ่านต่อ...

ทำบุญครบรอบ 90 ปี โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก   อ่านต่อ...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สมัยแรก  อ่านต่อ...

นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโ?ลก มอบรถเข็นแก่ผู้พิการและผู้ยากไร้   อ่านต่อ...

ดาวน์โหลดสปอตวิทยุ โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2555  ดาวน์โหลด...

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2555  ดาวน์โหลดกำหนดการ...   
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ประสานงาน...    ตารางปฏิบัติกิจกรรมหลัก...    
ตารางกิจกรรมประจำวัน...    

เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อ่านต่อ...

ผู้บริหารเทศบาลฯ ออกมอบสิ่งของให้แก่บ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน  อ่านต่อ...

ภาพความเสียหายของบ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก หลังจากเกิดพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ได้รับความเสียหายจำนวนมาก  อ่านต่อ...

โครงการปรับสภาพและประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ภาคเรียนที่ 1/2555 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้ง  5 แห่ง อ่านต่อ...

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 1/2555   อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดกิจกรรมวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 อ่านต่อ...

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555  อ่านต่อ...

คณะผู้บริหารเทศบาล
นายกสมชาติ ลิมปะัพันธุ์
นายกเทศมนตรี
นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล
รองนายกเทศมนตรี
นายอภิรักษ์ อยู่สุข
รองนายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ ลิมปะำพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี
ุ์

 
 
 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
-- ลิงค์ที่สำคัญ --
 
 
หน้าที่ 1  หน้าที่ 2  หน้าที่ 3  

 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .