ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม

<<<<ข่าวประชาสัมพันธ์>>>>

งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 อ่านต่อ...

พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 อ่านต่อ...

การซ้อมใหญ่ของการแสดงพิธีเปิด งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 อ่านต่อ...

พิธีบวงสรวง หลวงพ่อพุทธเรืองฤทธิ์ , หน้าวิหารวัดสว่างอารมณ์  และเวทีกลางลำน้ำยม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 อ่านต่อ...

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555  
อ่านต่อ...        ดูภาพกิจกรรม...        ดาวน์โหลดสปอต...

บรรยากาศการดำเนินการสร้างเวทีกลางแม่น้ำยม และสร้างอุโมงค์ไม้ไผ่สาน ตามงานพ่อหลวง เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 อ่านต่อ...   
ดาวน์โหลดสปอต...
       ดาวน์โหลดกำหนดการ...

โครงการอบรมครูก่อนระดับประถมศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก   อ่านต่อ...

การทำบุญกลางบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย เทศบาลเมืองสวรรคโลก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ อุโมงค์ไม้ไผ่สานตามงานพ่อหลวง บริเวณหน้าวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร  อ่านต่อ...   

โครงการค่ายส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท.ภาคเหนือ   อ่านต่อ...   

การทำบุญกลางบ้านสืบสานวัฒนธรรมไทย เทศบาลเมืองสวรรคโลก วันที่ 2 เมษายน 2555 ณ บริเวณสี่แยกวันสว่างอารมณ์วรวิหาร   อ่านต่อ...       
ดาวน์โหลดสปอต...
 

อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555 อ่านต่อ...   

การประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและงานจราจรให้แก่ชุมชนภายในเขตเทศบาล     อ่านต่อ...       

กิจกรรมการควักล้างท่อระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อรักษาความสะอาดด้านสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน  อ่านต่อ...       

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์  อ่านต่อ...       

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อ่านต่อ...       

วันมอบข้าวสารปีที่ 12 ของโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม (วัดต้นหัด)  การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนอาหารกลางวัน และสร้างป้ายชื่อโรงเรียน   อ่านต่อ...       

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม (วัดต้นหัด) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสดิการาม  อ่านต่อ...       

โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสวรรคโลก นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีนคร  อ่านต่อ...

รายชื่อร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน "อาหารสะอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
Clean Food Good Taste" อ่านต่อ...     ดูภาพกิจกรรม...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกซ้อมดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อม
และความปลอดภัยของประชาชน
 อ่านต่อ...

สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555    หน้า 1   หน้า 2     หน้า 3

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก หน้า 1 หน้า 2

ประกาศเทศบาล ให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ประจำปี 2555    อ่านต่อ... 

คณะผู้บริหารเทศบาล
นายกสมชาติ ลิมปะัพันธุ์
นายกเทศมนตรี
นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล
รองนายกเทศมนตรี
นายอภิรักษ์ อยู่สุข
รองนายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ ลิมปะำพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี
ุ์

 
 
 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
-- ลิงค์ที่สำคัญ --
 
 
หน้าที่ 1  หน้าที่ 2  หน้าที่ 3  

 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .