ยินดีต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม
โครงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน อ่านต่อ...

<<<<ข่าวประชาสัมพันธ์>>>>

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ 2 ภายในเดือนตุลาคม)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2563
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย

สรุปงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557

- ขั้นตอนระยะเวลาการรับบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสวรรคโลก
- ตารางให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสวรรคโลก
- ตารางการให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก ประจำปี 2558
- ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในปี 2558

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   อ่านต่อ ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้าง   อ่านต่อ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)   อ่านต่อ ...

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2558   อ่านต่อ ...

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก แจ้งให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีร้องเรือนและที่ดี และภาษีป้าย ประจำปี 2558   อ่านต่อ ...

ประกาศรับสมัครผู้สนใจประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2557   อ่านต่อ ...

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนจ.ตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน   อ่านต่อ ...

ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน   อ่านต่อ ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)   อ่านต่อ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)   อ่านต่อ ...

ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องถิ่น   อ่านต่อ ...

รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก   อ่านต่อ ...

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2556 ทุ่งทะเลหลวงเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2556   อ่านต่อ ...

รายชื่อนักเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 2   อ่านต่อ ...

รายชื่อนักเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ    อ่านต่อ ...

โครงการก่อสร้าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก ปี 2556    อ่านต่อ 1 ...

ผลการประกวดคำขวัญณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่ ปี 2556    อ่านต่อ ...

ประกาศผลการประกวดแข่งขันทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปี 2556    อ่านต่อ 1 ...   อ่านต่อ 2 ...

สรุปผลคะแนนการแข่งขันกิจกรรม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556    อ่านต่อ ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)    อ่านต่อ ...

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล    อ่านต่อ ...

งานประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ปี 2556    อ่านต่อ ...

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖     อ่านต่อ ...   

หนังสือขอเชิญประชุมการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556     ดาวน์โหลดหนังสือ...
ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุม...

ประกาศเทศบาล ให้ผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ประจำาปี 2556    อ่านต่อ... 

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีไว้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17 และ 18 ประจำปีการศึกษา 2555    อ่านต่อ... 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสม (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)     อ่านต่อ... 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม)   อ่านต่อ... 

แบบสรุปผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

การขอข้อมูลผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันภาคความเหมาะสม (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555     อ่านต่อ... 

นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ทม.สวรรคโลก    อ่านต่อ... 

กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2555  อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลก เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "บางโพเกมส์" ปี 2555    อ่านต่อ... 

นายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน  อ่านต่อ...

การอบรมหลักสูตร "โรงเรียนธนาคารสู่ความมั่นคงและยั่งยืน"    อ่านต่อ... 

เทศบาลเมืองสวรรคโลก ร่วมบุญทอดกฐิน ณ วัดใหม่ทรายมูล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก    อ่านต่อ... 

ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก   เอกสาร3...

การจัดกิจกรรมโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ และ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕    เอกสาร1...   เอกสาร2....   เอกสาร3...   รายชื่อที่พัก...

ดาวน์โหลดสปอตวิทยุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2555  ดาวน์โหลด... 

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕    อ่านต่อ...

ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕    ประกาศรับสมัคร...    ภาคผนวก...   แผนที่สำนักงาน...

ประกาศและใบสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลง งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรายละเอียด   อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลก เปิดให้บริการนวดแผนไทย และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ  อ่านต่อ...

ทำบุญสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555  อ่านต่อ...

โครงการ "ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก  อ่านต่อ...

โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอน โครงงานและวิจัยในชั้นเรียน ปี 2555  อ่านต่อ...

บรรยากาศการรับสมัครสอบบรรจุพนักงานครูเทศบาล ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภารับตรง (โควต้า)  อ่านต่อ...

นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการครู  อ่านต่อ...

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  อ่านต่อ...

ผอ.โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   อ่านต่อ...

นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพน้ำท่วมขังในบริเวณชุมชนบ้านป่าข่อย   อ่านต่อ...

นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ เปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกลุ่มไตรสามัคคี  อ่านต่อ...

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009   อ่านต่อ...

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) สัมภาษณ์สดนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรี  อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลก ให้การต้อนรับ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา   อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100  อ่านต่อ...

นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจดูสภาพรอยรั่วแนวพนังกั้น   อ่านต่อ...

ล้างตลาดสดเทศบาลเมืองสวรรคโลกทุกวันศุกร์   อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกเฝ้าระวังและป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด  อ่านต่อ...

เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล จากโรงเรียนบ้านคลองวังทอง  อ่านต่อ...

เทศบาลเมืองสวรรคโลกตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเทศบาลสุโขทัยธานี   อ่านต่อ...

การดำเนินการก่อสร้างและขยายถนนในชุมชนพร้อมปรับภูมิทัศน์ และติดตั้งป้ายทั้ง 11 ชุมชน  อ่านต่อ...

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ตรวจสอบสภาพถนนในชุมชนประชาสรรค์  อ่านต่อ...

โครงการภูมิปัญญา กล้วย กล้วย ช่วยชุมชน ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชาติ (Miracle of Life)   อ่านต่อ...

ฉีดพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก   อ่านต่อ...

ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ TDSI   อ่านต่อ...

การอบรมโครงการเรียนรู้รักสดใสในวัยอันควร ประจำปี 2555   อ่านต่อ...

โครงการ พัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยทางเลือกใหม่ในชุมชนประจำปี 2555   อ่านต่อ...

มอบเงินแก่ญาติผู้เสียชีวิตตามโครงการ "กองทุนออมวันละบาท"   อ่านต่อ...

โครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก   อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555  อ่านต่อ...

พิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2555    อ่านต่อ...

คณะผู้บริหารเทศบาล
นายกสมชาติ ลิมปะัพันธุ์
นายกเทศมนตรี
นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล
รองนายกเทศมนตรี
นายอภิรักษ์ อยู่สุข
รองนายกเทศมนตรี

นายสมเกียรติ ลิมปะำพันธุ์
รองนายกเทศมนตรี
ุ์

 
 
 
::รายนามนายกเทศมนตรี
::วิสัยทัศน์/พันธกิจ
::สมาชิกสภาเทศบาล
::ผังโครงสร้างการบริหาร
ลิงค์เวบไซด์สำนัก/กอง
:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม
::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด
::เทศบาลเมืองสวรรคโลก
::เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
::เทศบาลวัดสวรรคาราม
::เทศบาลวัดสวัสดิการาม
::เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
-- เวบไซด์อื่นๆ --
:: www.google.co.th
::www.kapook.com
::www.sanook.com
-- ลิงค์ที่สำคัญ --
 
 
หน้าที่ 1  หน้าที่ 2  หน้าที่ 3  

 

::เว็บไซด์หน่วยงาน

:: สำนักปลัดเทศบาล
:: กองการสาธารณสุข
:: กองสวสัดิการสังคม

 

::กองวิชาการและแผนงาน
:: กองการช่าง
:: กองการศึกษา

copyright @ Municipality Sawankhalok Sukhothai .