โครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก
ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก


    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้ง 11 ชุมชน  ระหว่างวันที่ 14 – 24 สิงหาคม 2555  ทั้งนี้เพื่อค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจก ทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการดูแลรักษา อันส่งผลให้ผู้ป่วยไม่เกิดตาบอดจากต้อกระจก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และลดภาระในครอบครัว 
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373