มอบเิงินแก่ญาติผู้เสียชีวิตตามโครงการ "กองทุนออมวันละบาท"


    นายสมชาติ  ลิมปะพันธุ์  นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ และ้มอบเงินให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตที่ได้เป็นสมาชิก "กองทุนออมวันละบาท" ในชุมชนบ้านป่าข่อย ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกร่วมกับชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ได้มีแนวความคิดร่วมกันที่จะให้มีการออมซึ่งเป็นการออมในลักษณะการให้สัจจะต่อตนเอง ต่อชุมชน ต่อเพื่อนๆ ในสังคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกลดรายจ่ายวันละ 1 บาท แล้วน้ำมาเป็นสวัสดิการชุมชน  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองรู้จักประหยัดและอดออม รู้จัดข่มใจตนเอง ฝึกฝนจิตใจจนเอง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ผู้ที่สนใจรายละเอียดและต้องการสมัครเป็นสมาชิก "กองทุนออมวันละบาท"  สามารถสมัครได้ตามชุมชนต่างๆ ทั้ง 11 ชุมชน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองสวรรคโลก 
   
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373