การอบรมโครงการเรียนรู้รักสดใสในวัยอันควร ประจำปี 2555


    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสวรรคโลกรวมกับโรงพยาบาลสวรรคโลก ดำเินินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 (อาุยุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี 6 เดือน) ด้วยเครื่องมือ TDSL และอนามัย 55 ตามโครงการรณรงค์การส่งเสริมพัฒนาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี และมีพัฒนาการที่สมวัย 
   
   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373