เทศบาลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100


    นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก (หลังใหม่) พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมือสวรรคโลก เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 350 คน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ในการนี้เทศบาลฯได้รับการสนับสนุนโครงการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยมอเตอร์ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุโขทัย 
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373