การอบรมหลักสูตร "โรงเรียนธนาคารสู่ความมั่นคงและยั่งยืน"

     เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "โรงเรียนธนาคารสู่ความมั่นคงและยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชนให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโครงการจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสุโขทัย

   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373