ฉีดพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก


    ด้วยขณะนี้ โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดค่อนข้างรุนแรงในชุมชน ดังนั้น เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก ในวันที่ 10 และวันที่ 17 กันยายน 2555 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้สงบลงโดยเร็ว ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนรถพ่นสารเคมีชนิดฝอยละอองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่   
   
   
   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373