นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ เปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกลุ่มไตรสามัคคี


     นาย สมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก ประธานลั่นฆ้องเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกลุ่มไตรสามัคคี ประจำปี 2555 ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาลวัดสวัส ติการาม และโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดสวรรคาราม ซึ่งในการจัดแข่งขันกีฬานี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์ สานสัมพันธ์ไมตรีของนักเรียนให้เกิดความสมานสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลจากยาเสพติด   
   

สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมที่ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055 - 641373